Problemløysing

Dei fleste familiar opplever i periodar problem og konfliktar. Usemjene og konfliktane kan vere både mellom dei vaksne, mellom barnet og den vaksne og mellom sysken. Det er ein naturleg del av det å leve saman som familie. Når vi strevar med konfliktar over lang tid, kan det kjennast umogeleg å finne løysingar. Dette blir opplevd som både slitsamt og belastande for alle i familien.

Problemløysingsprinsippa kan de bruke for å finne løysingar på usemjer og problem. Dei kan nyttast til å planlegge hyggelege aktivitetar, løyse enkle, kvardagslege utfordringar og meir vanskelege konfliktar. Prinsippa kan nyttast i familiesamtalar, for å forstå kvarandre sine meiningar og finne nye løysingar saman. Det gjev også barnet ei kjensle av å kunne påverke viktige sider av sitt eige liv.

Kjenneteikn ved god problemløysing er:

  • Beskriv målet: Ver positiv, ver konkret, tenk framover
  • Ha ein idédugnad på løysingar: Alle idear er gode idear, ver kreativ, ver open.
  • Vurder løysingar: Diskuter for og imot. Forkast dårlege idear. Kombiner gode idear.
  • Lag ein plan: Vel ei god løysing. Ver realistisk
  • Skriv ein avtale: Ver konkret. Prøv den ut. Gje belønning når de lukkast.

Tips for å førebyggje vanskelege situasjonar: 

  • Planlegg. Når kvardagen blir meir føreseieleg, tilpassar barn seg lettare. Det reduserer ofte faren for problemåtferd og konfliktar. I tillegg medverkar det til meir positiv samhandling mellom foreldre og barn.
  • Løys konfliktar tidleg. Dersom små konfliktar og usemjer blir løyste i fellesskap på eit tidleg tidspunkt, unngår ein at usemjer og konfliktar veks seg store.
  • Forhandle. Forhandlingar mellom foreldre og barn, der alle synspunkt blir høyrde, førebyggjer konfliktsituasjonar.

Ferdigheiter i å løyse konfliktar, både hos foreldre og barn, hjelper alle til å sjå ulike måtar å handtere vanskelege situasjonar på. I familiar der barn har åtferdsproblem er det ofte større og meir fastlåste konfliktar enn i andre familiar. Det er difor spesielt viktig for desse familiane å lære seg ferdigheiter for å løyse konfliktar. Dersom de opplever dette, tilrår vi å søkje profesjonell hjelp. I PMTO vil foreldre lære strukturerte måtar å løyse utfordringar på, som er tilpassa deira familie.Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.