Konsultasjon - skole og barnehage

Konsultasjon er et av tiltakene i forebyggingsprogrammet Tidlig Innsats for Barn i Risiko (TIBIR). Tiltaket baserer seg på prinsipper fra behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO) og den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen).

Hvem er tilbudet for?

Konsultasjon gis ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn i alderen 3 til 12 år som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer.

Hvem gir konsultasjonen?

PP-rådgivere, ansatte i spes.pedagogisk enhet, fagteam, skolenes spesialpedagoger, sosiallærere eller rådgivere som har fått opplæring i tiltaket.

Hva er målet med Konsultasjon?

Målet med konsultasjon er å gi barnehage og SFO/skolepersonell veiledning i bruk av konkrete verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper/klasser. Utfordrende oppførsel skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

 Hvordan arbeider vi? 

  • Ukentlig veiledning til skole/barnehagepersonell gis av en Konsulent
  • 6-8 konsultasjoner
  • Det gis veiledning både i forhold til  enkeltbarn, og hele gruppen/klassen ut fra behov
  • Skole-/barnehagepersonell får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan samhandle med barnet/barna.
  • Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte og håndtere barnet/barna på. 

Finn nærmeste tilbud

Her kan du finne det PMTO-tilbudet som er nærmest deg ved å skrive inn ditt postnummer, poststed eller fylke.


We uses cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. Read more about cookies here. Do not show this message again.