Spørsmål om PMTO-behandlingen

1. Hva er målet med PMTO-behandlingen?

2. Hva består behandlingen i?

3. Virker dette?

4. Hva er forskjellen på PMTO og andre tilbud?

5. Hvem er PMTO-terapeutene?

6. Skal ikke mitt barn delta i behandlingen?

7. Hvor kan jeg og mitt barn få PMTO-behandling?

 


1. Hva er målet med PMTO-behandlingen?

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

Gjennom å styrke foreldrene i deres oppdragerrolle settes de bedre i stand til å samhandle mer hensiktsmessig med barna. Dette bidrar igjen til at barna lærer normale sosiale ferdigheter, og reduserer forekomsten av problematferd.

 


2. Hva består behandlingen i?

PMTO-tilbudet innebærer et tett samarbeid mellom en terapeut og familien.

 • Det er ukentlige møter mellom terapeuten og foreldrene
 • Begge foreldre bør delta om de bor sammen. Eventuelle steforeldre som bor sammen med barnet bør alternativt delta
 • Barnet deltar på møtene ved behov
 • Foreldrene får trening i hvordan de på en konstruktiv måte kan møte og samhandle positivt med barnet
 • Oppmerksomheten rettes mot familiens sterke sider
 • Foreldre og terapeut utarbeider i samarbeid mål og delmål for behandlingen
 • Målene blir i fellesskap evaluert gjennom hele behandlingsforløpet
 • Vanlig behandlingstid er 6-9 måneder.

 


3. Virker dette?

PMTO-behandling er virkningsfull både gjennom reduksjon av problematferd og utvikling av ønsket sosial atferd.

Gjennom PMTO-behandling forbedrer familiemedlemmene samhandlingen seg i mellom. Dette fører igjen til økt sannsynlighet for at familien kan fungere godt sammen, og redusert sannsynlighet for at barnet videreutvikler sin problematferd.

Det er videre dokumentert at PMTO-behandling har medført en økning i forekomsten av:

 • Relasjoner til positive venner
 • Gode skoleprestasjoner
 • Tilpasning i skolen.

 

 


4. Hva er forskjellen på PMTO og andre tilbud?

Det finnes mange forskjellig tiltak overfor barn med atferdsproblemer, og deres familier.

En vesentlig faktor når man skal velge tiltak, er i hvilken grad det kan dokumenteres at tiltaket er virkningsfullt. PMTO er et forskningsbasert tiltak. Det kan dokumenteres at tiltaket gir varige positive endringer, både gjennom reduksjon av atferdsproblemer og bedring av samspillet mellom foreldre og barn.

Innholdsmessig er det to ting som skiller PMTO fra mange andre tiltak.

For det første er behandlingen i hovedsak rettet mot foreldrene. Målet er å styrke foreldrenes ferdigheter, og gjennom det oppnå bedring for både barnet og familien som helhet. Dette er en endring av praksis, da mange andre tiltak har behandlet barnet individuelt. I PMTO anses foreldrene som barnas viktigste hjelpere. En positiv relasjon bør gjenopprettes gjennom at foreldrene endrer sin samhandling med barnet.

For det andre innebærer behandlingen at foreldrene bruker mye tid på å trene på praktiske ferdigheter, som de kan anvende i samhandling med barna hjemme. Behandling er handlingsorientert og legger opp til at foreldrene selv er aktive og tar initiativ til positivt samvær med barnet.

 


5. Hvem er PMTO-terapeutene?

For å bli PMTO-terapeut stilles det krav om at en har en treårig helse- og sosialfaglig høyskolebakgrunn, alternativt universitetsutdannelse innenfor psykologi, pedagogikk eller medisin. I tillegg er det krav om klinisk erfaring.

Terapeutene får en omfattende og kontinuerlig opplæring i metoden, samt obligatorisk løpende veiledning. Opplæringen gir terapeutene retningslinjer for hva som skal gjennomgås i hver time med foreldrene, men dette må samtidig tilpasses den enkelte familie.

 


6. Skal ikke mitt barn delta i behandlingen?

Den mest avgjørende faktoren når det gjelder forebygging og behandling av atferdsproblemer er i hvilken grad foreldrene fremviser viktige foreldreferdigheter, som for eksempel positiv involvering, grensesetting og tilsyn.

Hovedfokus i PMTO-behandlingen er derfor å forbedre foreldrenes ferdigheter i samhandling med egne barn.

Barna er til en viss grad med i behandlingen. Barna deltar i oppstart av en behandling, da terapeutene observerer samspillet mellom foreldrene og barnet. Det samme gjentas mot slutten av behandlingen. I hvilken grad barna deltar i behandlingen mellom dette varierer. Barnet tas for eksempel med hvis foreldrene ønsker tilbakemeldinger på hvordan de løser spesielle utfordringer i samhandlingen, eller hvis barnet selv ønsker å delta.

I tillegg mottar en del barn sosial ferdighetstrening parallellt med at foreldrene mottar PMTO-tilbudet.

 


7. Hvor kan jeg og mitt barn få PMTO-behandling?

Det finnes PMTO-terapeuter over hele landet, og utbredelsen er økende.

PMTO-tilbud gis av flere ulike instanser:

 • Enkelte kommuner / helsestasjoner / PP-tjenester / barneverntjenester
 • Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP)
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
 • Enkelte familievernkontorer.


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.